การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. แม่ถอด
 อำเภอ เถิน
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30421/15278
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำบาดาล ในปี พ.ศ. 2548
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 1 สถานี

1.  บริเวณแม่น้ำวัง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH เท่ากับ 7.82 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 6.0 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)       
 • ผลการตรวจวัดสารละลาย (Total Solids) เท่ากับ  200.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)       
 • ผลการตรวจวัดสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 4.0 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดตะกอนหนัก เท่ากับ <0.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ  139.30 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล  จำนวน 2 สถานี

1.  บริเวณน้ำใช้บ่อตื้นชุมชนบ้านนาบ้านไร่

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.83 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.0 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดสารละลาย (Total Solids) เท่ากับ  2.0 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 334.0 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดตะกอนหนัก เท่ากับ <0.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ  246.76 mg/l  as CaCO (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.  บริเวณแม่น้ำวัง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 6.94 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.4 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)       
 • ผลการตรวจวัดสารละลาย (Total Solids) เท่ากับ  324.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ  <0.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดตะกอนหนัก เท่ากับ <0.1 mg/l  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ  298.50 mg/l  as CaCO (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

                     แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

                     1) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อนและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

                     2) การเกษตร

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

            

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.แม่น้ำวัง 2.น้ำใช้บ่อตื้นชุมชนบ้านนาบ้านไร่ 3.แม่น้ำวัง
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135105
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]