การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 24832/14777
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  3  สถานี

1. ห้วยซับจันทร์

  ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2558 ไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เนื่องจากในบริเวณห้วยซับจันทร์มีสภาพแห้งแล้งไม่มีน้ำไหลผ่าน

2. บริเวณคลองมาบกระเบา

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 8.1(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 219 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 520 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 28 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 32.5 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

3. อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 8.0(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 961 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 894 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 28 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 36.2 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

***ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่2ถึง4

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล  จำนวน  3  สถานี

 1.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านทับกวาง ม.4

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.8(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 378 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 666 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity)เท่ากับ 0.51 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Fe)เท่ากับ 0.05 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1.0) 

 2.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า ม.6 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.8(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 351 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 460 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity)เท่ากับ 1.73 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Fe)เท่ากับ 0.18 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1.0) 

3.บ่อน้ำบาดาลของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.6(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 394 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 504 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity)เท่ากับ 0.98 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Fe)เท่ากับ 0.07 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1.0) 

***มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2551 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

หมายเหตุ:ค่ามาตรฐานคือค่าที่อนุโลมสูงสุด

 สถานที่ตรวจวัด 1. ห้วยซับจันทร์2. บริเวณคลองมาบกระเบา3. อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า ม.6 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพัก2ม.4 6.บ่อน้ำบาดาลของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์
 โดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5525983
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]