การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. บ่อพลอย
 อำเภอ บ่อไร่
 จังหวัด ตราด
 เลขที่ประทานบัตร 26683/15136
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 9 กันยายน 2558

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณคลองบ่อไร่ (ก่อนผ่านโครงการ)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.330 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 39.84 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 524.0 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่า Sulfate(mg/l)เท่ากับ 4.25 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่า Total Iron (mg/l)เท่ากับ 0.270 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณคลองบ่อไร่ (หลังผ่านโครงการ)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.663 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 31.84 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 484.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 31.84 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่า Sulfate(mg/l)เท่ากับ 4.15mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่า Total Iron (mg/l)เท่ากับ 0.263 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)


หมายเหตุ :

มาตรฐาน 1 : มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4 (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปเองกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาจรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณคลองบ่อไร่ (ก่อนผ่านโครงการ) 2.บริเวณคลองบ่อไร่ (หลังผ่านโครงการ)
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5525420
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]