การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30391/15282
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2548

เรื่องผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.049 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.054 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู   ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.040 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.044 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านผาลาด (ใหม่)  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.048 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างวันที่  9-10 พฤศจิกายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณศูนย์สร้างทางจังหัวดลำปาง  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.066 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.040 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านผาผลาด(ใหม่) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 0.102 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ:*มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยกาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2538 กำหนดปริมาณ TSP (ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

 

 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู 2.ศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง 3.บริเวณบ้านผาผลาด(ใหม่)
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ รีเสริช เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135047
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]