การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลผาจุก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด อุตรดิตถ์
 เลขที่ประทานบัตร 22376/15400
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 3 เมษายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.573 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 52 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00156 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.509 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 58 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00178 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.319 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 65 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00091มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.652 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 100.0 เดซิเบล(แอล)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201150
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]