การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หินซ้อน
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 27987/14597
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   

  • ในระหว่างวันที่ 29ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2558

  เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร  ผลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   

  หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548) กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าได้ไมเกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร
 โดย บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208725
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]