การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30391/15282
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2548-2549
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนกรกฏาคม - เดือนธันวาคม  2548

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน  4 สถานี 

 1. บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู  ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 81.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง  ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 80.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณพื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 64/2539  ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 70.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณโรงโม่หินหาญกิติชัย  ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 87.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 •  ในระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง  จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู  ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 86.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง  ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 84.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณพื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 64/2539  ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 108.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. บริเวณโรงโม่หินหาญกิติชัย ผลการตรวจวัดค่าความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 68.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และค่าความดังเสียงสูงสุด 93.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง   จำนวน 4 สถานี

 1. บริเวณพื้นที่ขอประทานบัตน 64/2539 ผลการตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 58.6 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)
 2. บริเวณพื้นที่โรงโม่หินหาญกิติชัย ผลการตรวจวัดตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 65.3 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)
 3. บริเวณศูนย์สร้างทางจังหวัดลำปาง ผลการตรวจวัดตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 56.1 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)
 4. บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู ผลการตรวจวัดตรวจวัดพบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เท่ากับ 51.5 dBA (ไม่เกินมาตรฐาน)

               
หมายเหตุ :* มาตรฐานระดับเสียงโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539 กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 70 dBA

 


 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู 2.ศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง 3.พื้นที่คำขอประทานบัตรที่ 64/2539 4.โรงโม่หินหาญกิติชัย
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ รีเสริช เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205136
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]