การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาวง
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32453/15691
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 6 สถานี

 1. วัดถ้ำมงกุฎ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า มีค่าน้อยมากจนไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ซึ่งมีค่าความเร็วของอนุภาค(Velocity)มีค่าน้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที  และการขจัด(Displacement)มีค่าน้อยกว่า0.0001(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บ้านเขาวง   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า มีค่าน้อยมากจนไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ซึ่งมีค่าความเร็วของอนุภาค(Velocity)มีค่าน้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที  และการขจัด(Displacement)มีค่าน้อยกว่า0.0001(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 3. บ้านซับชะอม  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.6670 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 39 เฮิตรซ์  และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0036 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.5400 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 47 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0017 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.9210 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0061 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 4. ถ้ำวิมานจักรี  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.2060 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73 เฮิตรซ์  และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0004 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.1270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0003 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.2540 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0006 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)   
 5. ถ้ำพระธาตุ   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า มีค่าน้อยมากจนไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ซึ่งมีค่าความเร็วของอนุภาค(Velocity)มีค่าน้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที  และการขจัด(Displacement)มีค่าน้อยกว่า0.0001(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 6. ถ้ำพระบาทใหม่  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.1900 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 37 เฮิตรซ์  และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0007 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0014 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.2220 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 43 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0008 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

 • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 6 สถานี

 1. วัดถ้ำมงกุฎ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20 เฮิตรซ์  และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0045 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 28 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0030 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0073 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บ้านเขาวง   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า มีค่าน้อยมากจนไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ซึ่งมีค่าความเร็วของอนุภาค(Velocity)มีค่าน้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที  และการขจัด(Displacement)มีค่าน้อยกว่า0.0001(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 3. บ้านซับชะอม   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า มีค่าน้อยมากจนไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ซึ่งมีค่าความเร็วของอนุภาค(Velocity)มีค่าน้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที  และการขจัด(Displacement)มีค่าน้อยกว่า0.0001(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 4. ถ้ำวิมานจักรี   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า มีค่าน้อยมากจนไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ซึ่งมีค่าความเร็วของอนุภาค(Velocity)มีค่าน้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที  และการขจัด(Displacement)มีค่าน้อยกว่า0.0001(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
 5. ถ้ำพระธาตุ   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า มีค่าน้อยมากจนไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ซึ่งมีค่าความเร็วของอนุภาค(Velocity)มีค่าน้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที  และการขจัด(Displacement)มีค่าน้อยกว่า0.0001(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 6. ถ้ำพระบาทใหม่   ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า มีค่าน้อยมากจนไม่สามารถแจกแจงความถี่ของการสั่นสะเทือนได้ซึ่งมีค่าความเร็วของอนุภาค(Velocity)มีค่าน้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที  และการขจัด(Displacement)มีค่าน้อยกว่า0.0001(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดถ้ำมงกุฎ 2.บ้านเขาวง 3.บ้านซับชะอม 4.ถ้ำวิมานจักรี 5.ถ้ำพระธาตุ 6.ถ้ำพระบาทใหม่
 โดย บริษัทเอสซีไออีโค่เซอร์วิสเซสจำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201173
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]