การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เขาวง
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 24914/14548
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  1สถานี                 

1. ห้วยน้ำโตน

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 10 NTU (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 9 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 735 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 514.3 mg/l  as CaCO(ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.25 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน) 
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 190.26 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)                        

 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน  3 สถานี

1.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.15 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 153 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 74.1 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ≤500mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 190.26 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250 mg/l)

2.บ่อบาดาลบ้านเขาวง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.20 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 1325 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 691.2 mg/l  as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน ≤500mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.04 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 102 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250 mg/l)  

3.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.70 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 766 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 553.2 mg/l  as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน ≤500mg/l  as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 222 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250 mg/l)
 • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  1 สถานี

1. ห้วยน้ำโตน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.3 NTU (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย(Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 663 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 487.2 mg/l  as CaCO(ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.11 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 119 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)

***มาตรฐาน  ประกาศคระกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8 พ.ศ.2537

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน  3 สถานี

1.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.15 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 123 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 79.4 mg/l  as CaCO(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ≤500mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.009 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 24.38 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250 mg/l)

2.บ่อบาดาลบ้านเขาวง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.20 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 701 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 555.3 mg/l  as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน ≤500mg/l  as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.010 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 219.91 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250 mg/l)  

3.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.40 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ≤ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 768 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 582.4 mg/l  as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน ≤500mg/l  as CaCO3)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  ≤1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 29.91 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250 mg/l)

***มาตรฐาน:ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยน้ำโตน 2.บ่อบาดาลบ้านซับชะอม3.บ่อบาดาลบ้านเขาวง4.บ่อบาดาลวัดถ้ำมงกุฎ
 โดย บริษัทเอสซีไออีโค่เซอร์วิสเซสจำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137724
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]