การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32499/15852
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 2 สถานี 

1. บริเวณสำนักงานบริษัทหินอ่อน จำกัด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.8 dB(A) และผลการตรวจวัดรัดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 105.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.1 dB(A) และผลการตรวจวัดรัดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  • ในระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 2 สถานี 

1. บริเวณสำนักงานบริษัทหินอ่อน จำกัด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.8 dB(A) และผลการตรวจวัดรัดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านหน้าพระลาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.0 dB(A) และผลการตรวจวัดรัดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานบริษัท หินอ่อน จำกัด 2. บริเวณสถานีอนามัยบ้านหน้าพระลาน
 โดย บริษัททอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207307
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]