การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลอิสาณ
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27261/15163
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณวัดไทยเจริญ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ <2 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 95 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO3 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.050 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 459 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 461 mg/l )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ 462 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ59 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 250 mg/l )

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณวัดไทยเจริญ
 โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137652
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]