การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33350/16100
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 4 สถานี

1. โรงโม่หินของบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด

 • ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 68.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 105.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

2. วัดถ้ำศรีวิไล  

 • ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3.วัดถ้ำวิมานแก้ว

 • ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

4.โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว

 • ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 57.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

   

  • ในวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558

  เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ  จำนวน 4 สถานี

  1. โรงโม่หินของบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด

  • ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 64.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

  2. วัดถ้ำศรีวิไล  

  • ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  3.วัดถ้ำวิมานแก้ว

  • ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  4.โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว

  • ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)  ให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินของบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด 2.วัดถ้ำศรีวิไล 3.วัดถ้ำวิมานแก้ว 4.โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว
 โดย บริษัทเอบีอีเอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208697
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]