การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ชะอม
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 8258/15777
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2558

ผลการตรวจวักคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 3 สถานี

1.ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 48.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

2. ชุมชนบ้านชะอมใต้   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

3. วัดตาดใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

 

  • ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2558

ผลการตรวจวักคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 3 สถานี

1.ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

2. ชุมชนบ้านชะอมใต้   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

3. วัดตาดใต้   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

  • ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2558

ผลการตรวจวักคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 3 สถานี

1.ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

2. ชุมชนบ้านชะอมใต้   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

3. วัดตาดใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

***ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านชะอมตะวันออก 2. ชุมชนบ้านชะอมใต้ 3. วัดตาดใต้
 โดย บริษัทเอสซีไออีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331251
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]