การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. พุแค
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33380/16043
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557
 รายละเอียด
 

ในระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศจำนวน2 สถานี

1.โรงเรียนบ้านหนองจาน  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย24ชั่วโมง เท่ากับ 0.148 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองที่มีอนุภาคต่ำกว่า10ไมครอน เท่ากับ 0.085 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.โรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย24ชั่วโมง เท่ากับ 0.210 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองที่มีอนุภาคต่ำกว่า10ไมครอน เท่ากับ 0.100มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

***มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่24พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 1. โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 โรงเรียนบ้านเขารวก
 โดย บริษัทเอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138284
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]