การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พุแค
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33380/16043
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดเสียงในบรรยากาศจำนวน2 สถานี

1.โรงเรียนบ้านหนองจาน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.6 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 96.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

2.โรงเรียนบ้านเขารวก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.7 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 104.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

***มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่15พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 1. โรงเรียนบ้านหนองจาน 2 โรงเรียนบ้านเขารวก
 โดย บริษัทเอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208712
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]