การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองบัว
 อำเภอ บ้านหมอ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33307/16046
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
 • ในเดือน มกราคม- มิถุนายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ จำนวน 6 สถานี

 1. บ้านหนองโพธิ์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.6 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 81.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. วัดหนองถ่านใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.1 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 81.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. โรงเรียนวัดมหาโลก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 86.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บ้านเริงรางจุดที่1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.8 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 97.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บ้านเริงรางจุดที่2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.8 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 87.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. โรงเรียนบ้านสันประดู่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.2 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 92.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ จำนวน 6 สถานี

 1. บ้านหนองโพธิ์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.6 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 101.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. วัดหนองถ่านใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.0 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 85.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. โรงเรียนวัดมหาโลก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 91.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บ้านเริงรางจุดที่1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.3 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บ้านเริงรางจุดที่2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.9 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 91.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. โรงเรียนบ้านสันประดู่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.7 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 87.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

***ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินพ.ศ.2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านหนองโพธิ์ 2.วัดหนองถ่านใต้ 3.โรงเรียนวัดมหาโลก 4.บ้านเริงรางจุดที่1 5.บ้านเริงรางจุดที่2 6.โรงเรียนบ้านสันประดู่
 โดย บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซสจำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331214
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]