การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หนองบัว
 อำเภอ บ้านหมอ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33308/16047
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน2 สถานี

1.คลองห้วยแร่(ก่อนผ่านเข้าโครงการ)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.8 NTU (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 340 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 138.5 mg/l CaCO3(ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 21.69 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.11 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ 0.0006 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.005)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.0002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.05)

2.คลองห้วยแร่(หลังผ่านเข้าโครงการ)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 11 NTU (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 16 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 348 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 176.3 mg/l CaCO3(ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 22.06 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.47 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ 0.003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.005)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ 0.0004 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.05)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน3 สถานี

 1.น้ำบาดาลบ้านหนองโพธิ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.20 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 478 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า600)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 437.2 mg/l CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า500) 
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 11.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า200)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.5)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ 0.0002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.0002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)

2.น้ำบาดาลบ้านหนองถ่านใต้

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์ค่าอนุโลมสูงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.10 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 784 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า1200)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 498.6 mg/l CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า500)
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 10.5 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า200)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.19 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.5)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ 0.0004 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ 0.0002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.0002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)

3.น้ำบาดาลบ้านเริงราง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์ค่าอนุโลมสูงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.45 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 517 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า600)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 382.1 mg/l CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า500)
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 8.48 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า200)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.08 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.5)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ 0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.0002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)

ในระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน2 สถานี

1.คลองห้วยแร่(ก่อนผ่านเข้าโครงการ)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 6.0 NTU (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 7 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 225 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 190.9 mg/l CaCO3(ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 23.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.22 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ 0.003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.005)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ 0.0002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.05)

2.คลองห้วยแร่(หลังผ่านเข้าโครงการ)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 5.4 NTU (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 6 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 261 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 170.9 mg/l CaCO3(ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 19.51 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.24 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ 0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.005)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.0002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.05)

***มาตรฐานตามประกาศคระกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่8 พ.ศ.2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่3

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน3 สถานี

 1.น้ำบาดาลบ้านหนองโพธิ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.25 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 562 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า600)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 387.7 mg/l CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า500) 
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 29.78 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า200)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.5)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.0002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)

2.น้ำบาดาลบ้านหนองถ่านใต้

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์ค่าอนุโลมสูงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.15 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 650 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า1200)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 402.5 mg/l CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า500)
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 18.19 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า200)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.5)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ <0.00005mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)

3.น้ำบาดาลบ้านเริงราง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเ-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์ค่าอนุโลมสูงสุดคือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.50 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 592 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า600)
 • ผลการตรวจวัดความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 393.1 mg/l CaCO3(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดคือ ไม่มากกว่า500)
 • ผลการตรวจวัดซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 14.74 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า200)
 • ผลการตรวจวัดเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.09 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่มากกว่า0.5)
 • ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)
 • ผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.01)
 • ผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.00005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือไม่มากกว่า0.05)

***มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.คลองห้วยแร่(ก่อนผ่านเข้าโครงการ) 2.คลองห้วยแร่(หลังผ่านเข้าโครงการ) 3.น้ำบาดาลบ้านหนองโพธิ์ 4.น้ำบาดาลบ้านหนองถ่านใต้ 5.น้ำบาดาลบ้านเริงราง
 โดย บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซสจำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137739
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]