การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พุแค
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28665/15781
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในเดือน มกราคม- มิถุนายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดเสียงในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี

  1. วัดบ่อโศรก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.1 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 96.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านหนองตาปอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.7 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 93.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. วัดคีรีวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 91.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. วัดถ้ำเต่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.2 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 92.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  • ในเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดเสียงในบรรยากาศ จำนวน 4 สถานี

  1. วัดบ่อโศรก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.9 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 98.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านหนองตาปอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.4 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 93.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. วัดคีรีวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.1 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 91.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. วัดถ้ำเต่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.2 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 92.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

**หมายเหตุ** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำนหดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดบ่อโศรก 2.บ้านหนองตาปอ 3.วัดคีรีวง 4.วัดถ้ำเต่า
 โดย บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208754
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]