การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30391/15282
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549
 รายละเอียด
 
 • ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2548

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

 • จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด)  ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้
 1. บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู  ผลการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือน ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
 2. บริเวณผาลาด (ใหม่)  ผลการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือน ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
 3. บริเวณศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง  ผลการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือน ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

 

 • ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

 • จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด)  ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้
 1. บริเวณบ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู  ผลการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือน ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
 2. บริเวณผาลาด (ใหม่)   ผลการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือน ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
 3. บริเวณศูนย์การสร้างทางจังหวัดลำปาง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

 

 • ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

 • จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด)  ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้
 1. ศูนย์สร้างทางจังหวัดลำปาง ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบว่าความสั่นสะเทือนมีค่าต่ำมากจนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้
 2. บ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือนมีค่าต่ำมากจนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้
 3. บ้านผาลาด (ใหม่) ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือนมีค่าต่ำมาก จนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.ศูนย์สร้างทางจังหวัดลำปาง 2.บ้านพักพนักงานบริษัทบ้านปู 3.บ้านผาลาด (ใหม่)
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ รีเสริช เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289966
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]