การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ซับสมอทอด
 อำเภอ บึงสามพัน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25573/16063
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  2558

เรื่องผลการตรวจวัดเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บ้านเลขที่72 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. สำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บ้านเลขที่85 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บ้านพักคนงานของบริษัทฯ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเลขที่72 2.สำนักงานโครงการ 3.บ้านเลขที่85 4.บ้านพักคนงานของบริษัทฯ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4860435
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]