การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ท่าข้าม
 อำเภอ ชนแดน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25594/15457
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
   ในวันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน   จำนวน 2 สถานี

1. บ้านโปร่งนกแก้ว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.35 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.17 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 8.0 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 596 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 299.6 mg/L as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 57.28 mg/L (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 200)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (FE) เท่ากับ 0.007 mg/L (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

2. บ้านเขารังแตน

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.94 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 7.0-8.5)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.16 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)  
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 10.4 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 532 mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 263.9 mg/L as CaCO(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 24.63 mg/L (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 200)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (FE) เท่ากับ 0.029 mg/L (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

**มาตรฐานตามประกาศทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12(พ.ศ.2542) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด 1. บ้านโปร่งนกแก้ว 2. บ้านเขารังแตน
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137668
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]