การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นายม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25572/15561
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม  2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บ้านถ้ำน้ำบัง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านวังมะช่อ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. โรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 106.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

  • ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน  2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บ้านถ้ำน้ำบัง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บ้านวังมะช่อ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. โรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านถ้ำน้ำบัง 2.บ้านวังมะช่อ 3.โรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207302
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]