การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นายม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25572/15561
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

1. คลองหินส้มโง้ม

  • ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้เนื่องจาก น้ำแห้ง

2. คลองซับไม้แกน

  • ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้เนื่องจาก น้ำแห้ง

3. บ่อดักตะกอน

  • ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้เนื่องจาก น้ำแห้ง
  • ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

1. คลองหินส้มโง้ม

  • ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้เนื่องจาก น้ำแห้ง

2. คลองซับไม้แกน

  • ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้เนื่องจาก น้ำแห้ง

3. บ่อดักตะกอน

  • ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้เนื่องจาก น้ำแห้ง

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

 สถานที่ตรวจวัด 1. คลองหินส้มโง้ม 2. คลองซับไม้แกน 3. บ่อดักตะกอน
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137595
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]