การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สามแยก
 อำเภอ วิเชียรบุรี
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25614/15668
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี 
 1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินทรัพย์กองทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. บริเวณบ้านเข็มทอง (วัดดงเข็ม) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 3. บริเวณบ้านนครนายก  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 4. บริเวณบ้านแก่งหินปูน(สถานีอนามัยบ้านแก่งหินปูน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี 
 1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินทรัพย์กองทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. บริเวณบ้านเข็มทอง (วัดดงเข็ม) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 3. บริเวณบ้านนครนายก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 4. บริเวณบ้านแก่งหินปูน(สถานีอนามัยบ้านแก่งหินปูน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 

 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง   จำนวน 4 สถานี 
 1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หินทรัพย์กองทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 2. บริเวณบ้านเข็มทอง (วัดดงเข็ม) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 3. บริเวณบ้านนครนายก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
 4. บริเวณบ้านแก่งหินปูน(สถานีอนามัยบ้านแก่งหินปูน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินทรัพย์กองทอง 2.บริเวณบ้านเข็มทอง (วัดดงเข็ม) 3.บริเวณบ้านนครนายก 4.บริเวณบ้านแก่งหินปูน(สถานีอนามัยบ้านแก่งหินปูน)
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207411
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]