การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านสา
 อำเภอ แจ้ห่ม
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27467/14686
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2551
 รายละเอียด
 
  • ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  7 สถานี
           
1. บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมหมู่บ้านสำเภาทองทิศเหนือ 1กิโลเมตร
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.2 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 106 mg/l  as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท(Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
         
2. บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศเหนือ 2กิโลเมตร
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.2(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.2 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 112 mg/l  as CaCO3      (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ <0.006 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
       
  3. บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศตะวันออก 2กิโลเมตร
               -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.1(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
               -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.6NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 110 mg/l   as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท(Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
      
   4. บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย
               -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.9(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
               -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.8 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 249 mg/l  as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
        
5. น้ำจากสระน้ำหมู่บ้านเวียงทอง
               -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
               -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.6NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 124 mg/l  as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณปรอท(Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
        6. บ่อน้ำบาดาลบ้านเมืองมาย
               -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.63 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 438mg/l  as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.10 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Mercury) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
         
7. บ่อดักน้ำซับชุมชนบ้านสำเภาทอง
              ไม่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูแล้ง

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3
                   แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
                   (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
                   (ข) การเกษตร

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมหมู่บ้านสำเภาทองทิศเหนือ 1กิโลเมตร 2.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศเหนือ 2กิโลเมตร 3.บริเวณในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกิ่วลมห่างจากพื้นที่ทิศตะวันออก 2กิโลเมตร 4.บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย 5.น้ำจากสร
 โดย บริษัท เอส ซี จี ซิเมนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135325
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]