การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าโรง
 อำเภอ วิเชียรบุรี
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25616/15392
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านมาบเสมอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง )
  2. บริเวณบ้านโคกสำราญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  

ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านมาบเสมอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง )
  2. บริเวณบ้านโคกสำราญ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)   

หมายเหตุ:*มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัวโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านมาบสมอ 2.บริเวณบ้านโคกสำราญ
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208546
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]