การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พังตรุ
 อำเภอ ท่าม่วง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32627/15602
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน  2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณวัดเขาคันหอก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านชุมชนบ้านหนองปลาชุม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านห้วยไร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณชุมชนบ้านหนองเป็ด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม  2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. บริเวณวัดเขาคันหอก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณบ้านชุมชนบ้านหนองปลาชุม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 44.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านห้วยไร่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณชุมชนบ้านหนองเป็ด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดเขาคันหอก 2.บริเวณบ้านชุมชนบ้านหนองปลาชุม 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 4.บริเวณบ้านห้วยไร่ 5.บริเวณชุมชนบ้านหนองเป็ด
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207283
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]