การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. วังด้ง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28470/15572
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 21-24 เมษายน 2558

เริ่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. โรงแต่งแร่ภายในโครงการ(โรงโม่) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. โรงเรียนบ้านหนองหอย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บ้านเขาพุล้อม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. แนวเขตประทานบัตรฝั่งติดโรงแรมเอราวัณ ปริ้นเซส  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในวันที่ 27-30 กันยายน 2558

เริ่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  จำนวน 6 สถานี

 1. โรงแต่งแร่ภายในโครงการ(โรงโม่)  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. โรงเรียนบ้านหนองหอย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บ้านเขาพุล้อม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. แนวเขตประทานบัตรฝั่งติดโรงแรมเอราวัณ ปริ้นเซส  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. โรงเรียนบ้านวังด้ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในวันที่ 17-20 ธันวาคม 2558

เริ่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  จำนวน 6 สถานี

 1. โรงแต่งแร่ภายในโครงการ(โรงโม่) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.0 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 
 2. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. โรงเรียนบ้านหนองหอย  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บ้านเขาพุล้อม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. แนวเขตประทานบัตรฝั่งติดโรงแรมเอราวัณ ปริ้นเซส  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 6. โรงเรียนบ้านวังด้ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงแต่งแร่ภายในโครงการ(โรงโม่) 2.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้ 3.โรงเรียนบ้านหนองหอย 4.บ้านเขาพุล้อม 5.แนวเขตประทานบัตรฝั่งติดโรงแรมเอราวัณ ปริ้นเซส 6.โรงเรียนบ้านวังด้ง
 โดย บริษัทเอบีอีเอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5293773
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]