การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. วังไผ่
 อำเภอ ห้วยกระเจา
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32636/15802
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านจัดสรร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.30  dB(A)ระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.83  dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 47.97  dB(A)ระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.93  dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 28กันยายน-1ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านจัดสรร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.77  dB(A)ระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.23  dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.40  dB(A)ระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.37  dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ:  *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)

         *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548 กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุดมีค่าได้ไม่เกิน 115 dB(A)

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านจัดสรร 2.บริเวณพื้นที่โครงการ
 โดย บริษัทเอบีอีเอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208544
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]