การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านใหม่
 อำเภอ ท่าม่วง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 24742/14432
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านเขานางพิมพ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 90.9 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  • ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านเขานางพิมพ์  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 95.1 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15(พ.ศ.2540)กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณชุมชนบ้านเขานางพิมพ์
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207346
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]