การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลเมืองปากแพรก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32683/16105
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม  2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. โรงเรียนวิสุทธิรังสี  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บ้านเบาวังหีบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บ้านเขาแหลม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บ้านดงกระเบา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.5 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. โรงแต่งแร่ของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 102.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

 • ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน  2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 5 สถานี

 1. โรงเรียนวิสุทธิรังสี  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บ้านเบาวังหีบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บ้านเขาแหลม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 107.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บ้านดงกระเบา  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. โรงแต่งแร่ของโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.9 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงเรียนวิสุทธิรังสี 2.บ้านเบาวังหีบ 3.บ้านเขาแหลม 4.บ้านดงกระเบา 5.โรงแต่งแร่ของโครงการ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5211393
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]