การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หลุมรัง
 อำเภอ บ่อพลอย
 จังหวัด กาญจนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32639/15973
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน จำนวน 2 สถานี

1.ห้วยโกรกกรากก่อนผ่านพื้นที่โครงการ พบว่าน้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้

2.ห้วยโกรกกรากหลังผ่านพื้นที่โครงการ พบว่าน้ำแห้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 1 สถานี

  1. บาดาลบ้านจัดสรร

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH)เท่ากับ 6.79(ไม่เกินเกณฑ์อนุโลม สูงสุดคือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.32 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5) 
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 308 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 199.6 mg/l as CaCO3  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 300)  
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron)เท่ากับ น้อยกว่า 0.013 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.5)

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน(ประเภทที่3)ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8 พ.ศ.2537

หมายเหตุ: **มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยโกรกกรากก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.ห้วยโกรกกรากหลังผ่านพื้นที่โครงการ 3.บาดาลบ้านจัดสรร
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137597
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]