การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30413/15295
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน  2548

เรื่องผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณสถานีรถไฟบ้านผาลาด  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ0.048 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนระหว่างบ้านผาลาดกับโครงการ  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.056 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินมาตรฐาน)

 

  • ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณสถานีรถไฟบ้านผาลาด  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.036 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนระหว่างบ้านผาลาดกับโครงการ  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.048 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยกาศโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538 กำหนดปริมาณ TSP (ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร )

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.สถานีรถไฟบ้านผาลาด 2.ชุมชนระหว่างบ้านผาลาดกับโครงการ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ รีเสริช เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623762
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]