การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านสา
 อำเภอ แจ้ห่ม
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27491/14699
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
                  1. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคที่วัดได้ในแนวยาวมีค่า 1.330มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง มีค่า0.138 มิลลิเมตร/วินาที ส่วนในแนวขวาง มีค่า 1.270 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
                  2. บริเวณชุมชนสำเภาทอง และ3.บริเวณหน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองทั้ง2สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าสามารถตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคที่วัดได้ในแนวยาวมีค่า <0.100 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้ง มีค่า <0.100มิลลิเมตร/วนาที ส่วนในแนวขวางมีค่า <0.100 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักโครงการ 2.ชุมชนสำเภาทอง 3.หน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง
 โดย บริษัท เอส ซี จี ซิเมนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649184
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]