การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าคล้อ
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32440/15544
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 ตรวจวัดระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บ้านหาดสองแควใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.50 dB(A) ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปLeq 1 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.60 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บ้านท่าคล้อ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.73 dB(A) ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปLeq 1 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.67 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บ้านหนองมะค่า  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.37 dB(A) ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปLeq 1 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.80 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  4. บ้านวังกวาง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 50.90 dB(A) ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปLeq 1 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.60 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558ตรวจวัดระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บ้านหาดสองแควใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.90 dB(A) ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปLeq 1 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.20 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บ้านท่าคล้อ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 53.47 dB(A) ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปLeq 1 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.70 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บ้านหนองมะค่า  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.47 dB(A) ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปLeq 1 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.63 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  4. บ้านวังกวาง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.43 dB(A) ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปLeq 1 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.73 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านหาดสองแควใต้ 2.บ้านท่าคล้อ 3.บ้านหนองมะค่า 4.บ้านวังกวาง
 โดย บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328628
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]