การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านป่า
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 17301/15548
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บ้านหมองมะค่า  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.27 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. โรงเรียนบ้านช่องใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.90 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. โรงเรียนบ้านป่าไผ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.13 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 1-4กรกฎาคม  2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บ้านหมองมะค่า  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.10 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. โรงเรียนบ้านช่องใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.23 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. โรงเรียนบ้านป่าไผ่  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.87 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านหมองมะค่า 2.โรงเรียนบ้านช่องใต้ 3.โรงเรียนบ้านป่าไผ่
 โดย บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289919
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]