การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. พุคำจาน
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28655/15227
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณบ้านหนองใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24ชั่วโมง เท่ากับ 50.5 dB(A)  

  2. บริเวณบ้านซอยพิเศษ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24ชั่วโมง เท่ากับ 52.5 dB(A)
  3. บริเวณโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24ชั่วโมง เท่ากับ 57.1 dB(A)

  • ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณบ้านหนองใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24ชั่วโมง เท่ากับ 53.1 dB(A)  

  2. บริเวณบ้านซอยพิเศษ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24ชั่วโมง เท่ากับ 53.9 dB(A)
  3. บริเวณโรงโม่หิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24ชั่วโมง เท่ากับ 61.5 dB(A)

  • ระหว่างวันที่ 13 พฤาภาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงสูงสุด จำนวน 2 สถานี
   1. บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดจากกราระเบิดหิน  เท่ากับ 77.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 115 dB(A)) 
   2. บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดจากกราระเบิดหิน เท่ากับ 72.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 115 dB(A))

  • ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงสูงสุด จำนวน 2 สถานี
   1. บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดจากกราระเบิดหิน  เท่ากับ 72.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 115 dB(A)) 
   2. บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดจากกราระเบิดหิน  เท่ากับ 63.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 115 dB(A))

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหนองใหญ่ 2.บริเวณบ้านซอยพิเศษ 3.บริเวณโรงโม่หิน 4.บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร 5.บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21
 โดย บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623297
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]