การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. น้ำก่ำ
 อำเภอ ธาตุพนม
 จังหวัด นครพนม
 เลขที่ประทานบัตร 32402/15736
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่  9-10 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

      1. บริเวรบ้านนาคำทางด้านทิศเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24ชั่วโมง เท่ากับ 59.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง

      2. บริเวณบ้านนาคำทางด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24ชั่วโมง เท่ากับ 55.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)


 

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวรบ้านนาคำทางด้านทิศเหนือ 2. บริเวณบ้านนาคำทางด้านทิศตะวันออก
 โดย บรืษัท เอบี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4860438
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]