การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30413/15295
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2548-2549
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2548

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี 

  • จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้
  1. สถานีรถไฟบ้านผาลาด ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือนมีค่าต่ำมาก จนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้
  2. ชุมชนระหว่างบ้านผาลาดกับโครงการ ขณะที่บริเวณหน้าเหมืองทำการะเบิด ตรวจพบความสั่นสะเทือนมีค่าต่ำมาก จนไม่สามารถตรวจจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้

 

  • ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2549

เรื่องผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  จำนวน 2 สถานี

  • จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยจะทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ความถี่, ความเร็วอนุภาค, การขจัด) ซึ่งปรากฏผลการตรวจวัดดังนี้
  1. บริเวณสถานีรถไฟบ้านผาลาด  ผลการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือน ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
  2. บริเวณชุมชนระหว่างบ้านผาลาดกับโครงการ หมู่ที่6  ผลการตรวจวัดค่าแรงสั่นสะเทือน ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.สถานีรถไฟบ้านผาลาด 2.ชุมชนระหว่างบ้านผาลาดกับโครงการ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5289918
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]