การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 31945/16116
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี


1. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 3 วัน เท่ากับ 57.8-60.2  dB(A) และระดับเสียงสูงสุด ต่อเนื่อง 3 วัน  เท่ากับ 85.8-99.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
2.บริเวณบ้านโคกหิน(กลุ่มบ้านห้วยลึก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 3 วัน  เท่ากับ 56.4-58.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด  ต่อเนื่อง 3 วัน  เท่ากับ   91.1-95.7 dB(A))(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3.บริเวณบ้านโคกหิน(กลุ่มบ้านโคกกลาง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  ต่อเนื่อง 3 วัน เท่ากับ59.1-61.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด ต่อเนื่อง 3 วัน  เท่ากับ 98.0-99.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณบ้านโคกหิน(กลุ่มบ้านห้วยลึก) 3.บริเวณบ้านโคกหิน(กลุ่มบ้านโคกกลาง)
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5141433
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]