การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลสีมามงคล
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 24947/14628
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านสระกุด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านบุญบันดาล ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.2  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม* ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองแร่ ตามประกาศกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

* = ตรวจวัดเพิ่มเติมความประสงค์ของเจ้าของโครงการ

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หิน บริษัท ขุมเงินขุมทอง จำกัด 2.บ้านสระกุด 3.บ้านบุญบันดาล 4.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
 โดย บริษัท เอส..พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623211
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]