การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28428/15984
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. สำนักงานโรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.63 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. สำนักงานวนอุทยานพุม่วง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 49.07 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.73 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  4. บ้านพักคนงานด้านทิศใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.67 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 4 สถานี

  1. สำนักงานโรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.83 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. สำนักงานวนอุทยานพุม่วง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 48.47 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  3. บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.87 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  4. บ้านพักคนงานด้านทิศใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.87 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานโรงโม่หินศิลาพัฒนาอุตสาหกรรม 2.สำนักงานวนอุทยานพุม่วง 3.บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 4.บ้านพักคนงานด้านทิศใต้
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4773778
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]