การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28500/15986
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.23 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.37 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงแต่งแร่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 64.17 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.77 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงแต่งแร่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 69.27 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 107.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเรือนราษฎรด้านทิศใต้ 2.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 3.บริเวณโรงแต่งแร่
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5141440
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]