การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28497/16039
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  จำนวน 3 สถานี

  1. โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.47 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บ้านห้วยหินทางด้านทิศใต้  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 48.27 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  3. บ้านช้างดำหัว  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.93 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 104.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  จำนวน 3 สถานี

  1. โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 63.47 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บ้านห้วยหินทางด้านทิศใต้   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 51.63 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บ้านช้างดำหัว  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.67 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินศิลาเขาแก้ว 2.บ้านห้วยหินทางด้านทิศใต้ 3.บ้านช้างดำหัว
 โดย บริษัทเอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627551
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]