การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28479/15923
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านพวน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.32 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0100 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.730 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00626  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.40 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 19 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0115 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านพวน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 5.75 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 18  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0680 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.60 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 19 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0337  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.33 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 23 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0252 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

มายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณชุมชนบ้านพวน
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622111
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]