การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลโคกตูม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29209/16102
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บ้านโคกตูม หมู่ที่2 ด้านทิศเหนือ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 66.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. วัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 2 สถานี

  1. บ้านโคกตูม หมู่ที่2 ด้านทิศเหนือ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 65.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. วัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม   ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านโคกตูม หมู่ที่2 ด้านทิศเหนือ 2.วัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5136142
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]