การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. โคกสลุง
 อำเภอ พัฒนานิคม
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29234/16030
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ตรวจวัดระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านห้วยยาง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.47 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเขาเตียน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.20 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  3. บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา100  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.33 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ตรวจวัดระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านห้วยยาง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณชุมชนบ้านเขาเตียน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.33 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา100  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.80 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านห้วยยาง 2.บริเวณชุมชนบ้านเขาเตียน 3.บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา100
 โดย บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768817
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]