การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เขาแหลม
 อำเภอ ชัยบาดาล
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29243/16113
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. โรงแต่งแร่ของบริษัทไมน์เค็มจำกัด  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.33 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. วัดห้วยหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.97 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เขาแหลม  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. โรงแต่งแร่ของบริษัทไมน์เค็มจำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 60.07 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. วัดห้วยหิน  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 61.20 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เขาแหลม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.77 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115.0 dB(A) 

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงแต่งแร่ของบริษัทไมน์เค็มจำกัด 2.วัดห้วยหิน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เขาแหลม
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนวัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621833
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]