การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เขาแหลม
 อำเภอ ชัยบาดาล
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29243/16113
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558

การดำเนินงานของโครงการปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเตรียมพร้อมในการทำเหมือง และจะใช้เฉพาะเครื่องจักรกลในการทำเหมืองจึงยังไม่มีการใช้วัตถุระเบิด ดังนั้น ในรายงานฉบับนี้จึงยังไม่มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด อย่างไรก็ตาม หากการทำเหมืองในช่วงต่อไปมีการใช้วัตถุระเบิดในการทำเหมืองจะดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดตามที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 สถานที่ตรวจวัด -
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนวัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622119
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]