การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บริบูรณ์
 อำเภอ สีชมพู
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15514/15190
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 ในวันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี


1. บริเวณชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.717 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 51 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00220 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.300 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 47 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.000979 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.268 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00080 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5622022
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]